Fiul Iubit

În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne face o promisiune uimitoare despre Mesia, când profetul Natan îi spune regelui David: Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o casă şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Versetul 16: Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. (2 Samuel 7:12-14, 16)

Odată cu nașterea lui Solomon, fiul lui David, apare în Biblia și numele de Iedidia -gt5-f „iubitul Domnului”. Cu toate acestea, Solomon nu folosește acest nume; în toate scrierile sale, el se referă la sine ca Solomon. Profeția lui Isaia din capitolul 42 începe așa, „Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu” — adică „iubitul Domnului”. Domnul Isus citează acest lucru în timp ce se retrage dintre mulțimile care-L urmăresc. Dacă Îl aclamă drept conducătorul lor, mulțimile așteptă ca Mesia să stabilească linia davidică pe tronul din Ierusalim și să răstoarne opresiunea romană. Cu toate acestea, Isus știe că înainte de a veni în putere și slavă, El trebuie să-și împlinească chemarea de Slujitor prin suferință și umilire.

Mântuitorul îl citează pe Isaia în detaliu: Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti neamurilor judecata. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe. Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata. Şi neamurile vor nădăjdui în Numele Lui. (Matei 12:18-21) Pentru ca profeția să se împlinească, El trebuie să facă toate aceste lucruri pentru că El este Iedidia; El este iubitul lui Dumnezeu. Acest lucru este confirmat în Noul Testament de mai multe ori, când Domnul Isus este botezat de către Ioan Botezătorul, un glas din cer spune: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1:11)

Evangheliștii Matei, Marcu și Luca consemnează toți că, atunci când Domnul Isus este transfigurat la față pe munte, un glas din nor declară: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”. Apostolul Petru își încheie relatarea de martor ocular despre Schimbarea la Față: Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte. 2 Petru 1:17-19

Astfel, profețiile antice sunt confirmate. Isus este Iedidia, Fiul cel Iubit, iar Dumnezeu spune: „Acesta este Unsul. De El să ascultați”. În zorii vremurilor Noului Testament, oamenii au simțit că Dumnezeu face ceva nou. Ei au anticipat venirea Fiului lui David., iar Matei 20:30 descrie doi orbi care stau lângă drum. Când aud că Isus trece pe lângă ei, aceștia strigă: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”. În mod similar, Marcu 10:47 spune că Bartimeu, un cerșetor orb din Ierihon, strigă: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”. Isus este împlinirea mărețului plan al lui Dumnezeu, și Domnul zidește o casă pentru numele Său, așa cum a profețit Natan cu o mie de ani înainte de a se naște Hristos. Domnul Isus este arhitectul, făcându-ne un templu, El este Alfa și Omega, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. El este Emanuel — Dumnezeu cu noi și în noi, iar pentru că suntem în Hristos, Dumnezeu ne consideră iubiții Săi.

După cum scrie Pavel în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.

Așadar, aceasta este cea mai bună veste pe care lumea a auzit-o vreodată, iar prin credință suntem așezați cu El în locurile cerești. Avem putere, autoritate și vindecare pentru că stăm în acest loc al lui Iedidia — iubitul lui Dumnezeu.

Articol publicat de cbn.com, tradus și adaptat.